OK

Registrace

Dodací adresa


 
Zabezpečení


Kontaktní údaje 
Ostatní údaje


Pravidla bonusového programu Profiklub vydaná společností SanSwiss s.r.o., Jičín

I.
Členství v Profiklubu a jeho princip

1. Bonusový program Profiklub (dále jen program) je určen pro montážní firmy a montážní techniky, tj. obchodní společnosti nebo živnostníky v České republice a na Slovensku, kteří osobně přímo vykonávají instalaci sprchových koutů od společnosti SanSwiss.
2. Z možnosti registrace v Profiklubu jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti SanSwiss a jejich rodinní příslušníci.
3. Program umožňuje registrovaným členům programu (dále jen členům) získat za jednotlivé bonusové kódy, které jsou uvedeny vždy na zadní straně montážního návodu ke sprchovému koutu, bonusové body, za které může člen v souladu s těmito pravidly získat jím vybrané odměny, tj. bonusové zboží z Katalogu odměn. Bonusové body se sbírají na bodový účet. Bonusové body jsou platné pouze tehdy, jestliže je člen získal tak, že osobně nainstaloval sprchový kout SanSwiss. Společnost SanSwiss jako provozovatel programu je oprávněna kdykoli vznést dotaz na člena ohledně toho, jakým způsobem získal bonusové kódy. V případě, že by bonusové kódy byly získány v rozporu s body I.1 až I.3, je společnost SanSwiss oprávněna anulovat jejich platnost, případně postupovat i podle bodu I.4.
4. V případě porušení pravidel programu členem si společnost SanSwiss vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit registraci člena, čímž zaniká nárok na bonusové body získané uplatněním bonusových kódů.
5. Účast v programu včetně práv s ní spojených je nepřevoditelná na jiného člena a zaniká smrtí člena nebo ukončením programu; není proto předmětem dědického práva.
6. Společnost SanSwiss prohlašuje, že zpracování osobních údajů členů registrovaných v tomto programu probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Náklady spojené s programem nese společnost SanSwiss.

II.
Obsluha programu a informace

1. V Klientské zóně internetových stránek programu si může člen zjišťovat informace o stavu na svém bodovém účtu, měnit své kontaktní údaje a objednávat bonusové zboží z Katalogu odměn.
2. Pro řádné čerpání bonusových bodů stačí, pokud si člen v souladu s pravidly objedná bonusové zboží z Katalogu odměn.
3. Člen, jehož účet je zablokován, není oprávněn objednávat bonusové zboží z Katalogu odměn.
4. V případě ukončení účasti člena v programu nebude společnost SanSwiss k získaným bonusovým bodům přihlížet a člen je již nebude moci čerpat.
6. Bonusové body ani bonusové zboží získaná účastí v programu není možné vyměnit za peněžní hotovost, a to ani v případě ukončení programu.
7. Bonusové body nejsou platebním prostředkem ani jej nenahrazují a slouží výhradně pro evidenci bonusů získaných registrací bonusových kódů. Nejsou proto převoditelné na jiného, stejně jako práva s nimi spojená, a nejsou ani předmětem dědického práva.

III.
Katalog odměn

1. Katalog odměn vydává společnost SanSwiss a každý registrovaný člen do něj může nahlédnout v Klientské zóně programu.
2. V Katalogu odměn jsou uvedeny jednotlivé položky bonusového zboží spolu s příslušným počtem bonusových bodů potřebných k jejich řádnému objednání. Parametry a zobrazení bonusového zboží uvedené v Katalogu odměn mají jen informativní charakter. Jiné barevné či materiálové provedení není důvod pro vrácení bonusového zboží.
3. Společnost SanSwiss si vyhrazuje právo některý typ bonusového zboží stáhnout dočasně nebo trvale z nabídky Katalogu odměn. Informace o tomto kroku bude registrovaným členům zaslána e-mailem s čtrnáctidenním předstihem.

IV.
Čerpání bonusových bodů

1. Bonusové zboží si registrovaný člen vybírá z Katalogu odměn.
2. Pro objednání bonusového zboží lze využít bonusové body pouze z jednoho bodového účtu. Nelze sčítat bonusové body z více bodových účtů.
3. Registrovaný člen si může vybrat bonusové zboží v maximální hodnotě do výše zůstatku bonusových bodů na svém bonusovém účtu; nelze čerpat více bodů, než kolik má člen v daném okamžiku k dispozici na svém bodovém účtu.
4. Vybrané bonusové zboží člen objednává v Klientské zóně programu.
5. Objednávka je platná v okamžiku potvrzení objednávky v Klientské zóně programu.
6. Potvrzenou objednávku bonusového zboží nelze stornovat, změnit, ani připsat body zpět na bodový účet.
7. Společnost SanSwiss zašle objednané dárky do 21 dnů na dodací adresu uvedenou členem.
8. V případě, že si člen nepřevezme jím objednané bonusové zboží zaslané zásilkovou službou v termínu, který byl uveden v oznámení společnosti SanSwiss, případně zásilkové služby, nelze poskytnout náhradu bonusových bodů.
9. Bonusové zboží je na adresu člena doručeno zpravidla do 14 dní od potvrzení objednávky. Společnost SanSwiss však nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky nedodržení této lhůty.

V.
Možnosti reklamace

1. Reklamaci bonusového zboží, jehož výrobcem je Společnost SanSwiss, lze uplatnit na e-mail prodej@sanswiss.cz.
2. Reklamaci bonusového zboží, jehož výrobcem není Společnost SanSwiss, musí člen uplatnit přímo u výrobce či dodavatele bonusového zboží, který je uveden v dokumentaci ke zboží.

VI.
Ostatní ujednání

1. Společnost SanSwiss je oprávněna jednostranně změnit nebo upravit pravidla programu, zejména pak může omezit časovou platnost bonusových bodů dosud členy získaných.
2. Členové budou o takové změně nebo úpravě pravidel programu informováni v Klientské zóně programu a e-mailem s čtrnáctidenním předstihem.
3. Společnost SanSwiss si vyhrazuje právo ukončit program i bez udání důvodu. Případné ukončení programu bude oznámeno na stránkách programu a registrovaným členům bude zasláno e-mailem. Pokud nebude stanovena lhůta delší, má každý člen právo v 30 denní lhůtě ode dne oznámení rozhodnutí o ukončení programu na výše uvedených stránkách objednat bonusové plnění. Po uplynutí této lhůty pozbývají všechny bonusové body platnosti.
 

Pravidla bonusového programu Profiklub platná od 26. 3. 2013.

 

 

 

Položky označené * je nutné vyplnit, jinak nemůže být registrace dokončena.

 
 
 
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科